Friday, June 19, 2009

Ποιοί είναι οί Άγιοι των

Αγιολογία

Κλάδος της ιστορικής θεολογίας, ο οποίος εξετάζει καθετί που έχει σχέση με τους αγίους της Εκκλησίας. Η αγιολογία διακρίνεται σε πρακτική και επιστημονική. Η πρώτη έχει άμεση σχέση με τις λατρευτικές ανάγκες της Εκκλησίας, ενώ η δεύτερη εξετάζει ιστορικοφιλολογικά τα αγιολογικά κείμενα. Τα κείμενα αυτά είναι ένα είδος της γραμματείας που αναπτύχθηκε κυρίως στο Βυζάντιο. Σπουδαιότεροι συγγραφείς τέτοιων κειμένων είναι οι: Συμεών ο Μεταφραστής, Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Φιλόθεος ο Κόκκινος, Κύριλλος ο Σκυθοπολίτης, Κωνσταντίνος ο Ακροπολίτης κ.ά.
Την εποχή της Τουρκοκρατίας το είδος εκπροσωπήθηκε από το Νικόδημο τον Αγιορείτη που έγραψε το «Συναξαριστή». Μετά από αυτόν, με τα αγιολογικά κείμενα ασχολήθηκαν ο Αγάπιος Λάνδος, ο Παπαδόπουλος-Κεραμέας, ο Σπυρ. Λάμπρος, ο Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, ο Νικόλαος Τωμαδάκης, ο Ιωάννης Ράμφος, ο Θεοχάρης Δετοράκης, ο Π. Β. Πάσχος, ο Δ. Τσάμης, κ.ά.
Στο εξωτερικό επίσης σημαντικά συμβάλλουν στην αγιολογία οι Βολλανδιστές με έδρα το Βέλγιο εκδίδοντας από το 1943 τη σειρά Acta Sanctorum και από το 1882 το αγιολογικό περιοδικό Analeta Bollandiana. Επίσης στο συγγραφικό έργο των Βολλανδιστών ανήκουν και δύο ακόμα έργα, το Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) και το Bibliotheca Hagiographica Latina (BHL).

Άγιοι

Τόσο στην αρχαία ελληνική γραμματεία όσο και στη γλώσσα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, άγιος σημαίνει ευσεβής, αγνός άνθρωπος. Όταν η λέξη αναφέρεται σε χώρο ή αντικείμενο, σημαίνει ότι αυτό είναι αφιερωμένο στο Θεό και δεν είναι για κοσμική ή βέβηλη χρήση.
Κατά τη χριστιανική θρησκεία, η λέξη άγιος δηλώνει τους μάρτυρες, τους ομολογητές και όλους εκείνους που κατάφεραν να ζήσουν σύμφωνα με τα ευαγγελικά ιδεώδη. Είναι δηλαδή πρόσωπα που δέχθηκαν τη Θεία Χάρη, έγιναν «ναοί» του Αγίου Πνεύματος και επιτέλεσαν έργα αρετής, αυτοθυσίας, άσκησης, αγάπης προς το Θεό και τον πλησίον. Πολλοί από αυτούς έκαναν και κάνουν θαύματα. Άλλοι δίδαξαν και άλλοι έγραψαν σοφά συγγράμματα περί Θεού και περί του νοητού και αισθητού κόσμου. Άλλοι μαρτύρησαν υπέρ του Χριστού, άλλοι κήρυξαν σε διάφορους λαούς, άλλοι ποίμαναν την Εκκλησία. Άλλοι ομολόγησαν την ορθόδοξη πίστη και άλλοι έζησαν στην αφάνεια και δοξάστηκαν μετά το θάνατό τους. Την αγιότητά τους την άντλησαν από τον κατεξοχήν άγιο, δηλαδή το Θεό (Ψαλμ. 110, 5, Ησ. στ΄ 3).
Η αγιοποίηση, η αναγνώριση δηλαδή ενός Αγίου από την Εκκλησία συνοψίζεται σε τρεις όρους: α. αυτός που αναγνωρίζεται ως Άγιος πρέπει να είναι μέλος της Εκκλησίας, β. επίσης να είναι μάρτυρας της πίστης ή να είχε ειρηνικό τέλος ή οι πράξεις του για την Εκκλησία να υπήρξαν εξαιρετικές και γ. να επιτελεί θαύματα, ζωντανός ή μετά το θάνατό του.Άντρες, γυναίκες, προφήτες, βασιλείς, ευσεβείς λαϊκοί, επίσκοποι, ιερείς, διάκονοι και μοναχοί κοσμούν το αγιολόγιο της Εκκλησίας, η οποία τους προβάλλει για μίμηση και τιμητική προσκύνηση στους πιστούς. Οι πιστοί ασπάζονται τα λείψανά τους, τις εικόνες τους, χτίζουν ναούς στη μνήμη τους και επικαλούνται τη βοήθειά τους.
Οι άγιοι μεσιτεύουν στο Θεό υπέρ των ανθρώπων, εμφανίζονται πολλές φορές και ευεργετούν πάσχοντες ή τιμωρούν ασεβείς, όπως φανερώνουν πλήθος παραδείγματα από την εκκλησιαστική παράδοση. Τη μνήμη όλων των αγίων η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, την Κυριακή των Αγίων Πάντων.
Η «αγιοποίηση» προσώπων είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις θρησκείες του κόσμου. Σε γενικές γραμμές, άγιος θεωρείται αυτός που πλησιάζει το ηθικό και ιδεολογικό πρότυπο της κάθε θρησκείας και αποτελεί παράδειγμα για τους πιστούς με τη ζωή και τα έργα του.

Ας δούμε ποιοί είναι οί Άγιοι τών «καλών χριστιανών»

Δαιμονοποίησε ή όχι ο Ι. Χρυσόστομος την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας γράφοντας:

«Τι λοιπόν, άγιος έσται ο ναός (βιβλιοθήκη) του Σεράπιδος δια τα βιβλία;
Μη γένοιτο! ... καταλάβετε και φανερώστε (διαδώστε!) ότι δαίμονες κατοικούν εκεί»;!

Ι. Χρυσόστομος ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑ ΙΟΥΔΑΙΩΝ 48.851.38 ΕΩΣ 852.35


Επέτυχε την ελληνική προγονοκτονία απαγορεύοντας τα ονόματα των Ελλήνων;

«Μη τα Ελληνικά έθη... την επωνυμία των θανόντων προγόνων στα παιδιά... προς παρηγοριάν, ώστε δια της επωνυμίας να ζει ο απελθών, νυν δε μηκέτι» (εφεξής όχι πλέον!)».

Ι. Χρυσόστομος ΠΕΡΙ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΕΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
ΑΝΑΤΡΕΦΕΙΝ ΤΑ ΤΕΚΝΑ (690) 641.65-

Αποκαλεί ή όχι ο Ι. Χρυσόστομος:

«Στάχτη, σκόνη, ασθένειες, τάφους ανεωγμένους, ακαθαρσίες, έμπυο και σκουλήκια» τα διανοήματα των Ελλήνων;

Ι. Χρυσόστομος ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΝ
(ΟΜΙΛΙΑ ΞΣ΄) 59.369.12 ΕΩΣ 370.11Ήταν ή όχι ο Ι. Χρυσόστομος Εβραίος στην καταγωγή; Αν όχι, πως εξηγείτε ότι η θεία του (αδελφή του πατέρα του) έχει το καθαρόαιμο Εβραίικο όνομα
Σαβιανή; "Σαβία ή Σαβι-Γιάχ"

Βλέπε Β΄Χρονικών ΚΔ΄1 & Β΄Βασιλέων ΙΒ΄1
Καθώς και εγκυκλοπαίδεια Ήλιος «Ιωάννης Χρυσόστομος».

Κατεδάφισε ναι ή όχι ο Πατριάρχης Θεόφιλος τις Βιβλιοθήκες της Αλεξάνδρειας; Θεοδώρητος

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΑΜΑΣΟΥ
ΤΟΜ. 5ΟΣ ΚΒ΄1245

Μονο το ψευδός αποφεύγει τις ερωτήσεις. Η αλήθεια δεν έχει να φοβηθεί τίποτε απ' αυτές. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν παρήχθησαν αρκετά αιχμηρές ερωτήσεις, είναι η μόνη αιτία που οι θρησκειες έχουν τόσα πολλά να πουν. Σήμερα οι ερωτήσεις μπορούν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, και να αποκαλύψουν το θεολογημένο ψεύδος, όσο κι αν αυτό επιχειρεί να κρυφθεί πίσω από την ιερότητα!


ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Αρχιεπίσκοπος Καισαρείας :

«Προσταγή, (!!!) μη δειλιάζετε από των Ελληνικών πιθανολογημάτων... τα οποία είναι σκέτα ξύλα, μάλλον δε δάδες που απώλεσαν και του δαυλού την ζωντάνια και του ξύλου την ισχύ, μη έχοντας δε ούτε και του πυρός την φωτεινότητα, αλλά σαν δάδες καπνίζουσες καταμελανώνουν και σπιλώνουν όσους τα πιάνουν και φέρνουν δάκρυα στα μάτια όσων τα πλησιάζουν. Έτσι και (των Ελλήνων) η ψευδώνυμος γνώση σε όσους την χρησιμοποιούν» Βασίλειος ο Μέγας, 330-379 μ.Χ. (ο γνωστός μας και ως Αϊ-Βασίλης) ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΪΑΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 7.196.3


ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Αρχιεπίσκοπος Καισαρείας... ο Αϊ Βασιλης!!!

«Είναι εχθροί οι Έλληνες, διότι διασκεδάζουν κατα-βροχθίζoντας με ορθάνοιχτο στόμα τον "Ισραήλ". Στόμα δε λέγει εδώ ο προφήτης (βλ. Ησαΐας Θ΄11) την σοφιστική του λόγου δύναμη, η οποία τα πάντα χρησιμοποίησε για να παραπλανήσει τους εν απλότητι πιστευσάντων» Βασίλειος Καισαρείας ΕΙΣ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΪΑ 9.230.8.ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως:

«Αν στα ενδότερα (των ελληνικών σκέψεων) κοιτάξεις, θα δεις, τέφρα και σκόνη και υγιές ουδέν, αλλά τάφος ανεωγμένος ο λάρυγξ αυτών, (των Ελλήνων φιλοσόφων!) τα πάντα δε γεμάτα ακαθαρσίες και ιχώρ, (έμπυο!) και πάντα τα δόγματα τους βρίθουν σκωλήκων... Αυτά γέννησαν και αύξησαν οι Έλληνες, από των φιλοσόφων λαβόντες... Ημείς δε ου παραιτούμεθα της κατ’ αυτών μάχης» Ι. Χρυσόστομος (344-407 μ.Χ.) ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΝ (ΟΜΙΛΙΑ ΞΣ΄ 59.369.12 -370.11

Ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ:

«Όσο πιο βάρβαρο ένα έθνος φαίνεται και της ελληνικής απέχει παιδείας, τόσο λαμπρότερα φαίνονται τα ημέτερα... Ούτος ο (πιστός) βάρβαρος, την οικουμένη ολάκερη κατέλαβε... και ενώ πάντα τα των Ελλήνων σβήνουν και αφανίζονται, τούτου (του πιστού βάρβαρου) καθ’ έκαστη λαμπρότερα γίνονται» Ι. Χρ ΕΙΣ ΙΩΑΝΝΗΝ 59.31.33

Ο Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΕ ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕ ΑΦΑΝΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:

«Τι λοιπόν, άγιος έσται ο ναός του Σεράπιδος (Αλεξανδρινή βιβλιοθήκη) δια τα βιβλία; Μη γένοιτο!... αλλά δαίμονες οικούσι τον τόπον... μάλλον δε και αυτών (των Ελλήνων) όντων δαιμόνων... και παρ’ αυτών βωμός στέκει απάτης αόρατος εις τον οποίον ψυχάς ανθρώπων θυσιάζουσι... κατάλαβε λοιπόν και φανέρωσε (διέδωσε!) ότι δαίμονες κατοικούν εκεί» Ι. Χρυσ/μος ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑ ΙΟΥΔΑΙΩΝ 48.851.38 έως 852.35 Δαίμονες ηταν λοιπόν κατά τον "σοφό" ιεράρχη τα βιβλία της Αλεξανδρινής βιβλιοθήκης και ψυχοθυσιαστήρια οι βιβλιοθήκες των Ελλήνων!!!

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ 391 Μ.Χ. ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:

«Στην Αλεξάνδρεια πάντα τα οικοδομήματα του Σεράπειου όπως στους ποιητικούς μύθους των Γιγάντων έγιναν... Θεοδοσίου δε βασιλεύοντος και (πατριάρχου) Θεοφίλου (της επιθέσεως) πρωτοστατούντος... του Σεράπειου τα αναθήματα κατελυμένοντο. Τους δε αν-δριάντες και τα αναθήματα τόσο "γενναία" εμάχοντο, ώστε όχι μόνο "νικούσαν", αλλά και έκλεπτον... του δε Σεράπειου μόνο το έδαφος δεν απέσπασαν κι’ αυτό δια το βάρος των λίθων, αυτοί δε (οι θεμέλιοι λίθοι) ήσαν αμετακίνητοι. Οι πολεμικότατοι δε αυτοί φιλοχρήματοι "γενναίοι"... την ασέβεια αυτή εις έπαινον αυτών των ιδίων καταλόγιζαν. Έπειτα εισέβαλαν οι καλούμενοι μοναχοί, άνθρωποι (μόνο) κατά το είδος, ο δε βίος αυτών συώδης (γουρουνώδης!) και εμφανώς πάσχοντες, μύρια έκαμον κακά και ανείπωτα, αλλά αυτά ευσέβειαν ενόμιζαν... τότε πας άνθρωπος μέλαιναν (μελανή) φορών εσθήτα (ράσα) τυραννικήν είχεν εξουσίαν και δημοσίως να ασχημονεί ημπορούσε. Σε τόση "αρετή" άλλαξε (η νέα θρησκεία) τον άνθρωπο» Ευνάπιος (346-414 μ.Χ.) ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΣΟΦΙΣΤΩΝ 6.11

ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ
(265-340 μ. Χ.)
«Τον πτωχόν και πένητα λαόν σήκωσες από... της κοπριάς των Ελληνικών μυσαγμάτων (βδελυγμάτων) και κάθισες αυτόν μετά των αρχόντων του Ισραήλ, τον όντος λαόν αυτού» Ευσέβιος ΕΥΑΓΓ. ΠΡΟΠΑΡ. / ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ / ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ. ΡΙΒ΄ (23.1352.34)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΥΣΕΒΙΟΥ:

• *Πράξη σωφροσύνης είναι η εγκατάλειψη της ελληνικής πλάνης.
• *Εγκαταλείψτε όσα οι Έλληνες φυσικοί φιλόσοφοι περί αρχών εισηγήθηκαν»
• *Μαγγανείες μετέρχονται (οι Έλληνες!!!) και μ’ αυτήν εξαναγκάζουν την ανθρώπινη γνώμη.
• *Τα αγάλματα τους μαγικά κατασκευάζουν (οι Έλληνες!!!) και στην μαγεία προτρέπουν. *Περί των αρχαιότερων Εβραίων και γιατί τας γραφάς αυτών, από των Ελληνικών λόγων προτιμήσαμε. *Τα πάντα παρά βαρβάρων οι Έλληνες ωφελήθηκαν. *Περί του κλέφτες (ιδεών!) είναι οι Έλληνες. *Γιατί μετά από λογική κρίση και σώφρονα λογισμό την ιστορία των Εβραίων παραδεχθήκαμε» Βλ. Ευσέβιος «Κλείς Πατρολογίας».Δωρόθεου Σχολάριου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΜΟΝΑΧΟΣ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ:

«Εγω δε την παρ’ Ελλήνων παιδείαν φληναφίαν (μωρολογία) κακού δαίμονος και χαλεπωτάτη (θλιβερότατη) υπόθεσιν είναι λέγω» Γ. Μοναχός ο Χρονογρ. Κ΄Περί Θάρρα.

Ο. Ι ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

«Κανείς δεν πρέπει στα παιδιά του, των (Ελλήνων) προγονών να καλεί τα ονόματα, του πατέρα, της μητέρας, του παππού και του προπάππου, αλλά (μόνο) αυτά των δικαίων, (της Π. Διαθήκης.)» Ι. Χρυσ/μος ΠΕΡΙ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΕΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΑΤΡΕΦΕΙΝ ΤΑ ΤΕΚΝΑ (690) 641.65 –

Ο Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΕ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:
«Ο δε μέγας Ιωάννης (ο Χρυσόστομος) ασκητάς πυρπολούμενους από ζήλον θεού (φανατισμένους καλόγερους) συνέλεξε, με βασιλικούς δε νόμους αυτούς οπλίσας, κατά των ειδωλικών (ελληνικών) έπεμψε τεμενών, τα δε χρήματα για τους κατεδαφιστές και τους βοηθούς, δεν έλαβε απ’ τα βασιλικά ταμεία (!) αλλά από πλούσιες γυναίκες που φιλοτίμως να παρέχουν κατέπειθε, ώστε με την λαμπρή τους πίστη να κερδίσουν την ευλογία. Έτσι με τον τρόπο αυτόν τους υπολειπόμενους Σηκούς (ελληνικούς ναούς) με τούτον τον τρόπον εκ βάθρων ανέσπασεν». Θεοδώρητου ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΑΜΑΣΟΥ (Τομ. 5ος 329/ 8-330/8).


Ποιόν τιμά η εκκλησία την 14η Ιουνίου; Τον ΠΡΟΦΗΤΗ ΕΛΙΣΣΑΙΟ, τον ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΩΝ ΦΑΛΑΚΡΩΝ!

Ο προφήτης όμως έχει κατορθώσει και κάτι πολύ σπουδαίο καί φρικιαστικώς εγκληματικό: καταράσθηκε τά παιδιά ενός χωριού απ' όπου περνούσε, (επειδή τον κορόϊδευαν) με αποτέλεσμα να βγούν απο το δάσος δυο αρκούδες και να κατασπαράξουν 42 εξ αυτών!!!!! Γιά όσους αμφιβάλουν, ή απορούν, ακολουθεί το απόσπασμα της "ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ" (του ιερού βιβλίου των χριστιανών).

ΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄ (από την μετάφραση των εβδομήκοντα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

22.και ιάθησαν τα ύδατα έως της ημέρας ταύτης κατά το ρήμα Ελισσαιέ, ό ελάλησε.

23. και ανέβη εκείθεν εις Βαιθήλ. και αναβαίνοντος αυτού εν τη οδώ και παιδάρια μικρά εξήλθον εκ της πόλεως και κατέπαιζον αυτού και είπον αυτώ. ανάβαινε, φαλακρέ, ανάβαινε.

24 και εξεύνευσεν οπίσω αυτών και είδεν αυτά, και κατηράσατο αυτοίς εν ονόματι Κυρίου. και ιδού εξήλθον δύο άρκτοι εκ του δρόμου και ανέρρηξαν απ'αυτών τεσσαράκοντα και δύο παίδες.

25 και επορεύθη εκείθεν εις το Καρμήλιον κακείθεν επέστρεψεν εις Σαμάρειαν.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

22. και θεραπεύτηκαν τα νερά ως την ημέρα αυτή όπως είπε ο Ελισσαίος.

23. Και ανέβηκε από κει στην Βαιθήλ. Και ενώ αυτός ανέβαινε τον δρόμο μικρά παιδιά βγήκαν από την πόλη και τον κορόϊδευαν και είπαν. Ανέβαινε, φαλακρέ, ανέβαινε.

24Και γύρισε πίσω και τα είδε και τα καταράστηκε στο όνομα του Κυρίου. Και να βγήκαν δυο αρκούδες από τον δρόμο και κατασπάραξαν από αυτά σαράντα δυο παιδιά.

25 και από κει πήγε στο Καρμήλιο και από κει γύρισε πίσω στην Σαμάρεια.


...............................................................Να τον χαίρεσθε!!!!!!Ό μεγαλομάρτυρας Αρτέμιος προστάτης τής Ελληνικής Αστυνομίας (20\10) ησχολείτο συστηματικά μέ τήν θεραπεία τών όρχεων τούς οποίους έπιανε καί ψηλαφούσε επιτηδείως, όπως μάς λέει άλλωστε καί τό συναξάρι τής εκλησίας.
Ό άγιος Κορδάτος (7\5) κατέστρεψε Ελληνικό ναό καί αγίασε.
Ό Όσιος Αχίλλειος (16\5) επίσκοπος Λαρίσης πολλούς ναούς κατέστρεψε καί πολλάς εκκλησίας έκτισε από τήν αρχή.
Ό Άγιος Ανδρόνικος (17\5) πάνω στούς ναούς τών Ελλήνων πού κατάστρεφε έκτιζε χριστιανικές εκκλησίες.
Ό Άγιος Μάρκος επίσκοπος Ρεντίνας Μακεδονίας, κατέστρεψε έναν ναό τών Ελλήνων.
Ό Προστάτης τών Ελλήνων αθλητών κατά Χριστόδουλο, ό άγιος Νέστορας, καταδικάστηκε από τόν αυτοκράτορα Μαξιμιλιανό, διότι σέ αγώνα πάλης ό Νέστορας μαχαίρωσε τόν Λυαίο (έν ονόματι τού Ιησού Χριστού) διότι ό Λυαίος τόν είχε γελοιοποιήσει κατά τήν διάρκεια τού αγώνα. Πράγμα βεβαίως αδιανόητο, αφού κάθε χριστιανός μέ τήν βοήθεια τού Γιαχβέ πώς ήταν δυνατόν νά μήν μπορεί νά νικήσει τόν Λυαίο πού πίστευε σέ «είδωλα».
Ό Άγιος Ανδριανός (17\4) εκρήμνισε βωμόν μία ημέρα πού οί Έλληνες έκαναν θυσίες. Τό ίδιο έκανε ό Άγιος Θεσπέσιος (1\6).
Ό Άγιος Πορφύριος (26\2) έκαυσε ναό τού Διός καί έκτισε πάνω σέ αυτόν εκκλησία.
Ό Άγιος Λούκιος κατέστρεψε βωμό σέ αρχαίο ιερό.
Σέ γνωστή εικόνα ό Άγιος Δημήτριος σκοτώνει πολεμιστή πού φορά τήν κλασική αρχαιοελληνική πολεμική εξάρτυση.
Ό Άγιος Καισάριος (7\10) κατέστρεψε θυσίες Ελλήνων.
Ό Άγιος Πασικράτης (24\4) προσπάθησε νά καταστρέψε άγαλμα τού Απόλλωνος.
Ό Άγιος Μάρκελος (14\8) έκαψε ναό τού Διός.
Ό Άγιος Ευψύχιος (9\4) κατέστρεψε Ελληνικόν ναόν.
Ό Άγιος Απόστολος Ιάκωβος (9\10) κατέστρεψε βωμούς «ειδώλων» υπό τού Θεού ζήλου πυρπολούμενος.
Ό Άγιος Σωκράτης (21\10) κατέστρεψε βωμός Ελλήνων.
Οί Άγιοι Γάϊος, Δάσιος καί Ζωτικός (21\10) κατέστρεψαν όλα τά Ελληνικά ειδώλα στήν Νικομήδεια.
Ό Άγιος Μαρίνος (17\3) κατέστρεψε βωμό Ελλήνων.
Ό Άγιος Αντώνιος (9\11) Μπήκε σέ ναό Ελληνικό καί συνέτριψεν όλα τά είδωλα.
Ό Άγιος Υάκινθος (18\7) έκοψε τό ιερό δένδρον τής καλούμενης Πτελέας, ακολουθόντας βέβαια τίς εβραϊκές εντολές στό Δευτερονόμιο
Ζ5 : «καί τά άλση των θά κόψετε...».

Αυτοί είναι οί καλοθελητές τού Χριστιανισμού.

Αυτοί οί Αβρααμιστές, όπως καί οί Μουσουλμάνοι καί οί Ιουδαϊστές.

Αυτοί καί οί τρείς έχουν τόν ίδιο Θεό.

Πατριάρχης Βαρθολομαίος (Υπολοχαγός τού Τουρκικού Στρατού)
Αυτός καί άν θά αγιάσει...

1 comment:

  1. Είναι πραγματικα λυπηρο και μονο να διαβαζεις αυτες τις πληροφορίες. Φανταζομαι την λυπη εκεινων που εζησαν αυτη την μαυρη εποχη για την ανθρωπότητα, που είδαν ενα λαμπρο πολιτισμό να καταρέει απο τον φανατισμό των μαυροφορεμένων. Πρέπει σήμερα εμεις να σταθουμε όρθιοι, να πληροφορήσουμε και να πολεμήσουμε αυτη τη σαπίλα. Αρκετά. Ως εδώ. Συγχαρτήρια για την εργασία σου.

    ReplyDelete