Friday, June 19, 2009

Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Στήν Καινή Διαθήκη ό Ιησούς

Συστηματικά αποκρύφθηκε μέγα απόσμασμα πού δείχνει πολλά ώς πρός τίς σχέσεις τού Ιησού μέ τών Ελλήνων :

«Ελήλυθεν ή ώρα ίνα δοξασθή ό υιός τού ανθρώπου. Ελλάς γάρ μόνη ανθρωπογέννει, φυτόν ουράνιον καί βλάστημα θείον, ηκριβωμένων λογισμόν αποτίκτουσα οικειουμένον επιστήμην. Νύν εδοξάσθη ό υιός τού ανθρώπου» Ιωάν.ιβ΄23.

Λουκάς 2.21-26.

Και οτε επλήσθησανημέραι οκτώ του περιτέμειν αυτόν (τον Ιησού) κατά τον νόμον Μωυσέως, ανήγαγον αυτόν (τον Ιησού) εις Ιεροσόλυμα παραστήσαι τω Κυρίο, καθώς γέγραπται εν τω νόμω Κυρίου... και ιδού άνθρωπος ην εν Ιερουσαλήμ ω όνομα Συμεών...Αυτά λέει στον Λουκά: Η Μαρία οκτώ ημερών λεχώνα, πήγε στον ιερέα να κάνει την περιτομή στον γιο της Ιησού! Είναι όπως καταλαβαίνετε η αναγκαία δήλωση γεννήσεως του Ιησού στα ιουδαϊκά αρχεία του ναού. Πρόκειται δηλαδή για την επίσημη ληξιαρχική καταχώριση του Ιησού στα επίσημα αρχεία του ναού.Σε κάθε ληξιαρχική καταχώριση (εκτός απ’ την περιτομή) δηλώνονται υποχρεωτικά και τα ονόματα των γονέων.
Η ερώτηση μας είναι: ποιον δήλωσε η Μαρία ως πατέρα του Ιησού ; Αν δήλωνε το άγιο πνεύμα θα την θεωρούσαν μοιχαλίδα και θα την λιθοβολούσαν. Αν δήλωνε τον Ιωσήφ ως πατέρα του θα έλεγε ψέματα... Ποιον δήλωσε λοιπόν η Μαρία ως πατέρα του Ιησού κατά την ημέρα της περιτομής του;
Που είναι τα παιδιά του Ιωσήφ κατά την γέννηση του Ιησού; Ο Ιησούς γεννιέται στην Βηθλεέμ στον τόπο καταγωγής του Ιωσήφ του μνηστήρας της Μαρίας. Κατά την δογματική της ορθοδοξίας, ο Ιωσήφ είναι χήρος με πολλά παιδιά. Γιατί λοιπόν αφού παίρνει μαζί του την έγκυο μνηστή του την Μαρία για να απογράφει στην Βηθλεέμ, δεν παίρνει μαζί του και τα 8 παιδία του που υποτίθεται πως είχε αποκτήσει με άλλη γυναίκα πριν απ’ την Μαρία; Που είναι λοιπόν τα παιδία του Ιωσήφ κατά την απογραφή και την γέννηση του Ιησού ; Γιατί δεν απογράφονται μαζί του;

Ό Ιησούς αρνείται ότι είναι Εβραίος

Ματθ.κβ 41-46
Μαρκ.ιβ 35-37
Λουκ.κ 41-47 ότι είναι Εβραίος
Αρνείται στόν Πιλάτο ότι είναι Βασιλέας τών Ιουδαίων
Πάνω από 50 φορές στά 4 Ευαγγέλια ό Ιησούς διαχωρίζει τήν καταγωγή του από τούς Εβραίους
Πάντα δέ χρησιμοποιεί τό δεύτερο πληθυντικό όταν αναφέρεται στούς Εβραίους καί όχι στό πρώτο πληθυντικο.
Σέ μία συζήτηση ό Ιησούς ξεκαθαρίζει τό άν είναι απόγονος Δαβίδ :

«Πώς είμαι υιός τού Δαβίδ, αφού αυτός μέ αποκαλεί Κύριό του»
Ματθ.κβ 41-46.

Ό Χριστός απολάμβανε επίσης νά βρίζει τούς Εβραίους, αφού σέ πολλά χωρία δέν χάνει ευκαιρία. Τούς αποκαλεί σκύλους, λύκους ακόμα καί γουρούνια. Μία από τίς κυριότερες εντολές του ήταν : «μή φοβηθήτε αυτούς τούς Εβραίους».
Στό Ιωάν.η14 απαντάει λέγοντας ούτε εμένα γνωρίζετε ούτε τόν πατέρα μου.
Στό Ιωάν.η47 αναφέρει πώς οί Εβραίοι δέν κατάγονται από τόν Θεό.
Στό Ιωάν.η23 αναφέρει πώς εκείνος κατάγεται έκ τών άνω, ενώ οί Εβραίοι έκ τών κάτω. Πώς συμβαίνει ό πατήρ αυτού καί απόγονος τού Δαβίδ νά είναι από χώμα καί ό υιός αυτού καί απόγονος τού Δαβίδ νά κατάγεται από τούς Ουρανούς. Τελικά όμως τίποτα δέν ισχύει σήμερα στόν Χριστιανισμό. Ότι έβριζε ό Ιησούς τό θεωρούν σήμερα άγιο καί ιερό. Ή θέση όμως τού Ιησού έναντι τών Εβραίων καί τών ιερών βιβλιών των, φαίνεται ξεκάθαρα σέ μία φράση του:

«υμείς έκ τού πατρός τού διαβόλου εστέ, καί τάς επιθυμίας τού πατρός υμών θέλετε ποιείν. Εκείνος ανθρωποκτόνος ήν απ’αρχής καί έν τή αληθεία ούχ έστηκεν,
ότι ούκ έστιν αλήθεια έν αυτώ. Όταν λαλεί τό ψεύδος,
έκ τών ιδίων λαλεί , ότι ψεύτης εστί καί πατήρ αυτού»

Ιωαν.η΄44.

Αυτή ίσως νά είναι καί ή μεγαλύτερη αλήθεια στήν ιστορία. Από τόν διάβολο τελικά κατάγονται ποιοί ; Οί Εβραίοι ; Δηλαδή ό Δαβίδ , ό Αβραάμ ή ό Μωυσής ! Αλλά ποιός είναι πάλι ό πατέρας αυτών πού σκοτώνει ανθρώπους καί είναι ό πατέρας τού ψεύδους. Στήν παλαιά διαθήκη ό ειδικός στούς θανάτους είναι ό Γιαχβέ (Ιεχωβάς κατά τήν παλαιά διαθήκη, ενώ σέ όλη τήν Καινή διαθήκη τό όνομα τού Θεού είναι Κύριος καί ποτέ Ιαχωβάς). Αλλά αφού το λεεί ό υιός τού Θεού, αλλά ό Θεός είναι ό πατέρας τών Εβραίων, άρα ό Ιησούς είναι υιός ανθρωποκτόνου καί ψεύτη. Τότε καλά έκαναν οί Εβραίοι πού τόν σταύρωσαν καί τόν σκότωσαν.
Τελικά ό Πορφύριος είχε απίστευτα δίκιο, όταν κατά τίς αναφορές του στούς Χριστιανούς χρησιμοποιούσε τόν προσδιορισμό ηλίθιοι. Καί πώς νά μήν είναι αφού χρησιμοποιούν ώς ιερό βιβλίο των, τό βιβλίο τών Εβραίων οί οποίοι σκότωσαν τόν Θεό τής Καινής διαθήκης. Πληροφορίες γιά τήν ζωή τού Ιησού, άν καί ή εποχή του ήταν μία από τίς καλύτερα τεκμηριωμένες ιστορικά, δέν έχουμε άλλες εκτός τών Ευαγγελίων. Γιά τήν καταγωγή του ειδικώτερα πληροφορίες περιέχουν μόνο τό πρώτο καί τό τρίτο από τά Ευαγγέλια, καί αυτά μάλιστα αλληλοαναιρούνται έχοντας πλείστες αντιφάσεις.«Κατά Ματθαίον», Α΄1-17 :
Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Ιούδας, Φάρες, Εσρώμ, Αράμ, Αμιναδάβ,
Ναασσών,Σαλμών, Βοόζ, Ωβήδ, Ιεσσαί, Δαβίδ, Σολομών, Ροβοάμ,
Αβιά, Ασά, Ιωσαφάτ, Ιωράμ, Οζίας, Ιωάθαμ, Αχάζ, Εζεκίας, Μανασσής, Αμών,
Ιωσίας, Ιεχονίας, Σαλαθιήλ, Ζοροβάβελ, Αβιούδ, Ελιακείμ, Αζώρ, Σαδώκ,
Αχείμ, Ελιούδ, Ελεάζαρ, Ματθάν, Ιακώβ, Ιωσήφ, Ιησούς.

«Κατά Λουκάν», Δ΄23-38 :
.... Εσρώμ, Ιωράμ, Αμιναδάβ.... Δαβίδ, Νάθαν, Ματταθάς, Μαϊνάν, Μελεάς, Ελιακίμ, Ιωνάς, Ιωσήφ, Ιούδας, Συμεών, Λευί, Ματθάτ, Ιωρείμ, Ελιέζερ, Ιωσής, Ήρ, Ελμωδάμ, Κωσάμ, Άδδί, Μελχί, Νηρί, Σαλαθιήλ, Ζοροβάβελ, Ρησά, Ιωαννάν, Ιωδάς, Ιωσήχ, Σεμεύ, Ματταθίας, Μαάθ, Ναγγαί, Εσλίμ, Ναούμ, Αμώς, Ματαθίας, Ιωσήφ,
Ιωαννάς,Μελχί, Λευί, Ματθάν, Ηλί, Ιωσήφ, Ιησούς.

Πλήρης ασυμφωνίας στήν Γενεολογία τού Ιησού μεταξύ τών δύο Ευαγγελιστών καί άς έγραφαν μέ τήν επιφοίτηση τού Αγίου Πνεύματος. Βέβαια πώς ό Ιησούς προέρχεται από τόν Αβραάμ καί όλους αυτούς είναι άλλου παπα ευαγγέλιο. Εκτός φυσικά άν ή Παναγία δέν ήτο Παρθένα, αλλά έκανε τόν Ιησού Χριστό μέ τήν βοήθεια τού Ιωσήφ. Άν όμως τόν γέννησε χάρη στόν Κρίνο καί μόνο, τότε άς σταματήσουν οί ιεράρχες στήν εκκλησία νά μάς ζαλίζουν μέ τούς προπάτορες υμών καί τού Ιησού, αφού δέν μπορούν νά έχουν καμία σχέση μέ αυτόν. Άν πάλι έχει σχέση μέ τούς Αβραάμ καί Δαβίδ, τότε δυστυχώς γιά τήν εκκλησία Α.Ε. δέν είναι θεός.
Tα "άγια" μαθηματικά της Βίβλου!
ή Πως μπορείτε να χωρίσετε το 41 σε τρεις δεκατετράδες!
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Βίβλος της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού,
υιού του Δαβίδ, υιού του Αβραάμ.

1) Αβραάμ
2) Ισαάκ
3) Ιακώβ
4) Ιούδας
5) Εσρώμ
6) Αράμ
7) Αμιναδάβ
8) Ναασσών
9) Σαλμών
10) Βοόζ
11) Ωβήδ
12) Ιεσσαί
13) Δαβίδ τον Σολομώντα εκ της γυναικός του Ουρίου,
14) Σολομών1) Ροβοάμ
2) Αβιά
3) Ασά
4) Ιωσαφάτ
5) Ιωράμ
6) Οζίας
7) Ιωάθαμ
8) Άχαζ
9) Εζεκίας
10) Μανασσής
11) Αμών
12) Ιωσίας
13) Ιεχονίας
14) Σαλαθιήλ

1) Ζοροβάβελ
2) Αβιούδ
3) Ελιακείμ
4) Αζώρ
5) Αζώρ
6) Σαδώκ
7) Αχείμ
8) Ελιούδ
9) Ελεάζαρ
10) Ματθάν
11) Ιακώβ
12) Ιωσήφ τον άνδρα της Μαρίας, εξ ης εγεννήθη
13) Ιησούς ο λεγόμενος Χριστός.

41 Σύνολο και όχι 42 !

Πάσαι λοιπόν αι γενεαί από Αβραάμ έως Δαβίδ είναι γενεαί δεκατέσσαρες, και από Δαβίδ έως της μετοικεσίας Βαβυλώνος γενεαί δεκατέσσαρες, και από της μετοικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού γενεαί δεκατέσσαρες. (που όμως είναι 13!)

Σύμφωνα με τα "άγια" μαθηματικά της Βίβλου ένα σύνολο από 41 προγόνους μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις δεκατετράδες...!
Αυτή είναι η πρώτη εντύπωση θεοπνευστίας που αντικρίζει κανεις αρχίζοντας την ανάγνωση της Καινής Διαθήκης.
Πως μπορεί να είναι θεόπνευστο ή έστω αξιόπιστο ένα βιβλίο που δεν μπορεί να μετρήσει σωστά ούτε μέχρι το 42 !Ίδια ηλικία περίπου μέ τόν Χριστό-Ιησού είχε ό Απολλώνιος Τυανέας. Νεοπυθαγόρειος φιλόσοφος πού εγεννήθη στά Τύανα τής Καππαδοκίας τό 10μχ. Ό Απολλώνιος πλούτισε τήν αρχική διδασκαλία τών Πυθαγορίων μέ νέα στοιχεία θεολογικά. Ό Απολλώνιος έκανε πολλά ταξίδια καί ειδικότερα στήν ανατολή. Ή ζωή του ήταν ασκητική καί ή διδασκαλία του έδειχνε άνθρωπο μέ πολλές αρετές. Ό Ευσέβιος αναφέρεται μέ απορία στήν διδασκαλία του, αλλά καί στόν Θεό του. Έναν Θεό άγνωστο καί διαφορετικό. Ό Φιλόστρατος μετά από οδηγία τής γυναίκας τού Σεπτίμιου Σεβήρου Ιουλία, γράφει τήν βιογραφία τού Απολλωνίου. Βασική πηγή γιά τό έργο τού Φιλοστράτου ήταν τό ημερολόγιο πού είχε κρατήσει ένας μαθητής τού, ό Δάμης. Ό Φιλόστρατος περιγράφει ένα πρόσωπο ιδεατό πού απέχει πολύ από τήν πραγματικότητα. Μαθαίνουμε πώς ό Απολλώνιος έσωσε τούς Εφέσιους από λοιμό, καί εκείνοι τόν τίμησαν ώς Αλεξίκακο.Οί Σπαρτιάτες τόν τίμησαν επίσης καί τού αφιέρωσαν : «χαλκάν αρετάς χάριν καί επίσαμον εικόνα γραπτάν».
Ό Απολλώνιος στήν διδασκαλία του ποτέ δέν άφησε αιχμές κατά τού Χριστιανισμού. Ωστόσο στήν αρχαία Βυζαντινή καί Χριστιανική παράδοση κατηγορείται ώς μάγος, γόης μέ τή βαριά σημασία, ακόμα καί Σατανάς. Πρώτος χρησιμοποιεί ό Ωριγένης τέτοιους χαρακτηρισμούς στό έργο του «κατά Κέλσου». Αφορμή γιαυτήν τήν εχθρική συμπεριφορά ήταν οί δύο λόγοι τού Ιεροκλή Επάρχου από τήν Βιθυνία , όπου συγκρίνει τόν Απολλώνιο μέ τόν Ιησού. Επίσης ό Ευσέβιος από τήν Καισαρεία προσπαθεί νά διαψεύση τά θαύματα πού αποδίδονται στό Απολλώνιο καί τόν χαρακτηρίζει καί εκείνος μάγο καί Σατανά. Ό Φιλόστρατος καί τό λεξικό Σούδας αναφέρουν τά έργα τού Απολλωνίου: «Τελεταί ή περί θυσιών, Διαθήκη, Χρησμοί, Επιστολαί, Πυθαγόρου βίος, Περί μαντείας αστέρων, ύμνος είς μνημοσύνη». Ό Απολλώνιος πρεσβεύει έναν καί μόνο Θεό, κατ’εξοχήν ηθικό, ελεύθερο καί ανενδεή. Ό ίδιος είναι ένας από τούς αγίους τών Πυθαγορείων πού στήν ζωή τού ακολούθησε βίο ασκητικό, δίαιτα καί πτωχή αμφίεση.

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Όταν επήγε νά ακουμπήση τόν Χριστό πού ανεστήθη, αυτός δέν τήν άφησε λέγοντας «μή μού άπτου». Πολλοί πίνακες μάλιστα μέ τό θέμα αυτό λέγουν : «Nole Mi Tangere». Μάλλον δηλαδή ή Μαγδαληνή είχε συνήθεια νά αγγίζη τόν Ιησού. Άλλωστε άν κάποιος κάποτε έφερνε αποδείξεις γιά τό ότι ό Χριστός ήτο παντρεμένος, ποιά θά λέγαμε ότι θά ήτο ή γυναίκα του ; Ή Μαγδαληνή. Στόν πίνακα τού Νταβίντσι τό άγιο δισκοπότηρο δέν υπάρχει στό δείπνο (αυτό πού πήραν οί Σταυροφόροι), αλλά κάποιοι λέγουν πώς τό δισκοπότηρο είναι ή Μαγδαληνή στά δεξιά του. Ό Νταβίντσι έζησε τό 1500 στήν Φλωρεντία, όπου ή επιστήμη ήτο συνώνυμη τής αιρέσεως. Ό Ντάν Μπρούν πιστεύει ότι ή τέχνη τού Λεονάρντο δίδει πληροφορίες, όπως τό τέλειο V μεταξύ τού Χριστού καί τής Μαρίας τής Μαγδαληνής. Τό 1979 ό Κάρλο Πεντρέτι επικεφαλής Ινστιτούτου Λεονάρτνο Νταβίντσι λέγει : «τό Πρόσωπο στά δεξιά τού Χριστού είναι γυναίκα». Μάλιστα πίνακας μαθητή τού Λεονάρντο, απομονώνει τό πρόσωπο στά δεξιά τού Χριστού, καί άν δέν ξέρεις τό έργο τού Λεονάρντο, τότε είσαι βέβαιος ότι πρόκειται γιά γυναίκα.
Σιών (Ζion)

Λέγεται ότι ιδρύθηκε γιά νά προστατεύσουν τούς απογόνους τού Χριστού, τού Μεροβιγγείου δηλαδή (Μέλη τής Σιών θεωρούνται ό Λεονάρντο, ό Μποτιτσέλι, ό Νεύτων καί άλλοι). Ή Μεροβίγγεια Βασίλισσα έμεινε έγκυος από τόν Χριστό, αλλά ό απόγονος απειλείται από τό ορθόδοξο δόγμα. Σήμερα στήν Γαλλία ονομάζονται Σαίν Κλέρ, ενώ στήν Σκωτία λέγονται Νίβεν καί Γουϊλιαμ Σίνγκλερ. Στόν τελευταίο αναφέρεται ή εκκλησία πού έφτιαξε σύμφωνα μέ τόν Θρύλο ό Αρθούρος γιά τό δισκοπότηρο.
Οί Ναϊτες θεωρούνται από πολλούς ώς εκείνοι πού έφεραν τό δισκοπότηρο στήν Ευρώπη. Γιά τόν Ουμπέρντο Έκο τά περί δισκοποτήρου καί Μαρίας Μαγδαληνής είναι παραμύθια καί φιλολογικές επινοήσεις. Παρ’αυτα τό 1955 στήν Αίγυπτο βρέθηκαν αντίγραφα από τά αντιφατικά ευαγγέλια πού ή εκκλησία δέν έβαλε μαζί μέ τά 4 στήν Καινή διαθήκη. Τά χειρόγραφα τού Νάγκ Χαμάντι μιλούν γιά τά Ευαγγέλια τού Θωμά, τού Φιλίππου καί τής Μαγδαληνής. Ονομάζονται Κατά Γνωστικισμού Ευαγγέλια. Σέ αυτά μαθαίνουμε γιά τήν ερωτική σχέση τού Ιησού μέ τήν Μαγδαληνή. Αυτά όμως τά Ευαγγέλια τά εξαφάνισε ή εκκλησία τόν 4ον αιώνα.


Οί Νοθείες :

 Γενεολογία
 Συνθήκες γεννήσεως
 Περιτομή
 Βάπτιση
 Ανάσταση
 Ανάσταση Λαζάρου, γιατί μόνον στόν Ιωάννη
 Επιφοίτηση τών Μαθητών
 Ιωάννης δ΄22 σέ αντίθεση μέ όλη τήν Καινή διαθήκη εναντίον τών Εβραίων
 Ματθέος Ε΄48 πάλι σέ αντίθεση μέ τά προηγούμενα
 Ματθέος κη΄ 19-20 ή εντολή «μαθητεύσατε πάντα τά έθνη» αντίθετη μέ τό όχι τά έθνη. Τό κη΄όμως υποτίθεται ότι γίνεται μετά τήν ανάσταση
 Γιατί ό Σίμων έγινε Πέτρος, ό Λάζαρος Ανδρέας κτλ ;
 Στόν Ματθέο σέ τί γλώσσα μιλούσαν ό εκατόνταρχος, ό Πιλάτος καί ό Ιησούς;


Κέλσος «Αληθής λόγος κεφ α΄ εκδ. Θύραθεν επιλογή Θεσσαλονίκη 1996»

«Ό Χριστός γεννήθηκε φτωχός...ό Ιωσήφ έδιωξε τήν Μαρία γιατί έμαθε ότι τήν απατούσε...ό Χριστός επήγε νά δουλέψη στήν Αίγυπτο, όπου έμαθε πολλά (Αλεξάνδρεια)».


Ιησούς Χριστός ο αποθεωθείς Εβραίος προφήτης υπέπεσε σε τρομακτικά λάθη:

ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΘΕΟΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

Στίς 4/6/08 στην ΤV - ΑΝΤΕΝΑ ο δημοσιογράφος Ευαγγελάτος στην εκπομπή του «Αποδείξεις» εξέτασε την διασπορά των μικρόβιων και κατέληξαν ότι τα άπλυτα χέρια ειναι η κυριότερη αιτία της διασποράς μολυσματικών μικρόβιων με σοβαρούς κίνδυνους υγείας. Βασική σύσταση, το προσεκτικό και επιμελημένο πλύσιμο των χεριών ακόμα και με αντισηπτικές ουσίες, αν θέλουμε να περιορίσουμε την μετάδοση ασθενειών και να αποφύγουμε περιπέτειες υγείας.
Όση ώρα παρακολουθούσα εμβρόντητος την ανάγκη υγιεινής των χεριών δεν έφευγε απ’ το μυαλό μου η δήλωση του Ιησού Χριστού, του δήθεν θεανθρώπου και σωτήρα της ανθρωπότητας όπου έχει λάβει εντελώς την αντίθετη θέση απ’ την απλή αυτή επιστημονική διαπίστωση. Απολαύστε την δήλωση του υποτιθέμενου Εβραίου θεού σωτήρα Ιησού ή Γιάχσουα:

«Το δε να φάγει κανείς με ανίπτους χείρας δεν μολύνει τον άνθρωπον»
Ματθάιος 15.20

Θα μπορούσε κανείς να σφάλει με ποιο εκρηκτικό τρόπο;
Θα μπορούσε κανεις να πάρει χειρότερη θέση απ’ αυτήν;

Αν ο θεός κανει τέτοια λάθη... τι χειρότερο λάθος θα μπορούσε να διαπράξει ένας απλός αγράμματος ανθρωπάκος;

1 comment:

  1. H Παρθένος Μαρία αποτελεί την ανθρώπινη υπόσταση του Κυρίου και εμφανίζεται ως

    Η γυναίκα που έδωσε σάρκα στον Υιό του Θεού, καταγόταν και αυτή από τον Δαυίδ. Ήταν θυγατέρα του Ιωακείμ και της Άννας, και γνωρίζουμε ότι ο Ιωακείμ ήταν απόγονος της γενιάς τους Δαυίδ. Και αυτή την πληροφορία μας τη διασώζουν οι άγιοι πατέρες.

    ReplyDelete